WHY CIS

เพราะมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศที่มีอยู่ปัจจุบันมาปรับใช้การทำธุรกิจให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นทางสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (CIS) เรายังมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถทำงานได้จริง และสามารถเปิดธุรกิจส่วนตัวโดยนำสารสนเทศต่างๆมาช่วยในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ด้วยคณาจารย์ด้านสารสนเทศคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณจึงมั่นใจต่อหลักสูตรและสาขาของเราได้ต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้จริง

เพราะเราสอนให้คุณลงมือทำจริงๆ
ให้คุณได้
มาเป็นนักธุรกิจออนไลน์กันเถอะ

"เพราะเราคืออนาคตอันใกล้ของการทำธุรกิจ ความรู้ที่คนทั้งโลกต้องการ"

สนใจสมัครเรียนกดเลย

เรียนอะไรบ้าง

เรียนอะไรบ้าง

 • การสร้างโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
 • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
 • การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
 • การตลาดออนไลน์
 • ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
 • การออกแบบและติดตั้งเน็ตเวิร์ก
 • การบริหารจัดการโครงการสารสนเทศ

อาชีพสายงานของสาขาCIS

 • นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์
 • นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์
 • นักการตลาดออนไลน์
 • ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร
 • ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
 • ผู้ประกอบการด้าน IT

ค่าเล่าเรียน / ทุนการศึกษา

เรียนจบ 4 ปี : 244,000 บาท

เรียนจบ 3 ปีครึ่ง : 234,500 บาท

เรียนจบ 3 ปี : 229,500 บาท

สามารถกู้โครงการ  กยศ. ได้

คณะบริหารธุรกิจ ชื่อสาขาวิชา  ค่าชุดพละ อุปกรณ์การแต่งกาย   ค่าบำรุง และอื่นๆ   ค่าตรวจสุขภาพ    ค่าหน่วยกิต
0202 – สาขาวิชาการจัดการ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0203 – สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0204 – สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0205 – สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0206 – สาขาวิชาการตลาด 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0207 – สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0230 – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0231 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 720 380 13,800 500 11,200 26,600
0241 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 720 380 13,800 500 11,200 26,600

หลักสูตร 

               1     จำนวนหน่วยกิต                    

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        135       หน่วยกิต

               2     โครงสร้างหลักสูตร                 

                           2.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30      หน่วยกิต ประกอบด้วย

1)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             3      หน่วยกิต

2)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์              9      หน่วยกิต

4)   กลุ่มวิชาภาษา                                           15      หน่วยกิต

5)   กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา                  3       หน่วยกิต

                         2.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                             99      หน่วยกิต  ประกอบด้วย

1)   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                        50     หน่วยกิต

2)   วิชาชีพ                                                      49      หน่วยกิต

ข.   วิชาชีพ-เลือก                                               6       หน่วยกิต

                         2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า                   6      หน่วยกิต

CIS210 การสร้างโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 3(2-2-5)
(Introduction to Web Programming)  
CIS212 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
(Object-Oriented Programming)  
CIS223 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
(Database Systems)
CIS224 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3(3-0-6)
(Data Communications and Network Systems )
CIS241 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6)
(Object Oriented Analysis and Design)
CIS328 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
(Management Information Systems)  
CIS329 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
(Web Application Development)  
CIS 367 การตลาดออนไลน์ 3(3-0-6)
(Digital Marketing)

 

 

CIS430 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Information Systems Security)
CIS 445 การออกแบบและติดตั้งเน็ตเวิร์ก 3(3-0-6)
(Network Design and Installation)  
CIS 471 การบริหารจัดการโครงการสารสนเทศ 3(3-0-6)
(IT Project Management)  
CIS490* สัมมนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Seminar in Computer Information Systems)  
CIS 492** สหกิจศึกษาสำหรับระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 7(0-35-18)
(Cooperative Education in Computer Information Systems)
  CIS 495 แนวโน้มระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer Information SystemsTrend)
 CIS 498 การฝึกงาน 1(0-35-18)
(Internship)
  CIS499 หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Information Systems)
   MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ     3(3-0-6)
(Business Project)

สมใจสมัครเรียน หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-997 2200 ต่อ 1005, 1045

กิจกรรมของสาขา

ติดต่อเรา

สำหรับผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ADDRESS

มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

GET US A CALL

โทร 0 2997 2200
แฟ็กซ์ 0 2791 5577

OUR EMAILS

info@rsu.ac.th

SOCIAL NETWORKS

https://www.facebook.com/bba.rangsituniversity

color
http://db.rbsrsu.com/wp-content/themes/rayko/
http://db.rbsrsu.com/
#c1c1c1
style5
paged
Loading posts...
/home/www/virtual/rbsrsu.com/db/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off